Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden TACT legal & privacy PDF

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op: 29 mei 2021

Wie zijn wij?

TACT Legal & Privacy is gevestigd aan de Rozenlaan 59 in Rotterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24465841.

Definities

 1. In deze voorwaarden schrijven we over ‘je’ en ‘jou’ als opdrachtgever.
 2. Met ‘wij’ en ‘ons’ bedoelen we TACT Legal & Privacy als opdrachtnemer.
 3. Met ‘partijen’ bedoelen we opdrachtgever en opdrachtnemer tezamen.
 4. Met ‘overeenkomst’ bedoelen we de met jou afgesloten overeenkomst van opdracht.
 5. Met ‘abonnement’ bedoelen we het abonnement op de onzichtbare huisjurist.
 6. Met ‘juridische dienstverlening’ bedoelen we de dienstverlening die we verrichten tegen een afgesproken uurtarief.

Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, aanvullingen en vervolgopdrachten, tenzij partijen schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
 2. Wij mogen deze voorwaarden op elk moment wijzigen. Wij zullen je van te voren informeren over de wijziging en de ingangsdatum. Ook sturen we je de gewijzigde algemene voorwaarden toe.
 3. Als een bepaling in de algemene voorwaarden of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. In dat geval zullen partijen in goed overleg afspreken wat dan geldt, waarbij, voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een bepaling van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen ons een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan zullen partijen in goed overleg afspreken wat dan geldt.

Aanbod en aanvaarding

 1. Ons aanbod staat vermeldt op onze website of in de toegestuurde offerte. Offertes zijn gebaseerd op de door jou verstrekte gegevens. Je staat ervoor in dat alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. Onze offertes zijn vrijblijvend en 14 dagen geldig.
 2. De overeenkomst komt tot stand door onze schriftelijke bevestiging van jouw aanmelding via onze website, jouw akkoord op een door ons uitgebrachte offerte of op het moment dat jij ons een vervolgopdracht geeft en wij deze aanvaard hebben, onder de voorwaarden zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden en andere schriftelijk tussen partijen gemaakte afspraken.
 3. Aan een aanvaarding die afwijkt van het aanbod zijn wij niet gebonden. Ook zijn wij niet gebonden aan een aanbod, als je redelijkerwijs had kunnen weten dat het aanbod of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Wij mogen een opdracht weigeren. U hoeft dan niet te betalen. Heeft u al betaald? Dan ontvangt u uw geld terug.

Duur overeenkomst

 1. De overeenkomst betreffende juridische dienstverlening tussen partijen wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeenkomen.
 2. De overeenkomst betreffende een abonnement tussen partijen wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Na het
  verstrijken van de looptijd van de overeenkomst wordt deze steeds automatisch
  verlengd met dezelfde periode, tenzij de overeenkomst door één der partijen schriftelijk
  wordt opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

Wat kun je van ons verwachten?

 1. Wij zullen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Je mag van ons verwachten dat wij je zo goed mogelijk adviseren.

Wat verwachten wij van jou?

 1. Je geeft ons tijdig alle informatie die van belang kan zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Je informeert ons over wijzigingen in de verstrekte gegevens e.d., dan wel andere feiten en omstandigheden, die in verband met de uitvoering van belang kunnen zijn.
 2. Je staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens jou aan ons verstrekte gegevens.
 3. De door ons verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, cursusmateriaal, modellen, brieven enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door jou. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons mogen ze niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of aan derden worden verstrekt.

Inzet derden

 1. Wij mogen de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk overlaten aan werknemers en of een derde. De algemene voorwaarden en de verplichtingen uit de overeenkomst gelden ook voor deze door ons ingeschakelde derden.

Inhoud

 1. De inhoud van de dienstverlening staat beschreven in de offerte. Aanvullende opdrachten worden zo veel mogelijk schriftelijk vastgelegd tussen partijen.
 2. De inhoud van het abonnement staat beschreven in de offerte en of de website.

Wijziging van de overeenkomst

 1. Het kan blijken dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen. Ook kan tijdens de uitvoering blijken dat de overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk en de daadwerkelijk te verrichten hoeveelheid werk niet met elkaar overeenkomen. In deze gevallen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Wij zullen je zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien de afgesproken uitvoeringstermijn verandert of indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en of kwalitatieve consequenties zal hebben. Deze wijzigingen of aanvullingen geven je geen recht op schadevergoeding. Meerkosten brengen wij in rekening. 
 3. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dien je ons schriftelijk in gebreke te stellen.
 4. Wij kunnen de inhoud van het abonnement wijzigen. Indien de wijziging voor jou negatieve consequenties met zich meebrengt, zullen wij je hierover van te voren informeren en met een voorstel komen.

Tarief

 1. Wij stellen het tarief vast voor de dienstverlening. Dat kan een vaste prijs zijn, een prijs per uur of een abonnement. We kunnen samen ook schriftelijk andere afspraken maken. Eventuele voorschotten die wij betaald hebben, bijvoorbeeld vertalingskosten of griffiekosten, betaal je aan ons. Alle bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
 2. Bij een wijziging of aanvulling van de overeenkomst mogen wij de afgesproken prijs aanpassen. Ook mogen wij eventuele prijsstijgingen door berekenen, indien tussen het sluiten van de overeenkomst en het leveren van de dienst de kosten voor bijvoorbeeld lonen zijn gestegen. 
 3. Indien een prijs is gebaseerd op door jou verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan hebben wij het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.

Betaling

 1. Je ontvangt van ons een factuur, welke we digitaal zullen versturen naar het opgegeven e-mailadres. Je betaalt de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek, korting of verrekening.
 2. Indien de overeenkomst een dienst is waarvoor vooruit moet worden betaald, kan je geen aanspraak maken op levering van de dienst totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
 3. Wij mogen een voorschot vragen voor onze werkzaamheden aan jou. Zolang je die niet betaalt, beginnen we niet aan de werkzaamheden. Het voorschot wordt verrekend met de factuur.
 4. Indien wij met jou een bepaalde urenomvang per maand hebben afgesproken voor de werkzaamheden, dan wordt 50 procent van de afgesproken uren vooraf gefactureerd. De overige 50 procent, eventuele extra uren, reiskosten en andere vergoedingen worden achteraf gefactureerd.
 5. Voor elke geweigerde of gestorneerde automatische incasso mogen we 25 euro in rekening brengen ter dekking van de administratiekosten en de kosten die bij ons in rekening worden gebracht bij elke geweigerde of gestorneerde incasso.
 6. Betaal je niet of niet op tijd? Dan ben je zonder ingebrekestelling in verzuim. Alle vorderingen van mij op jou zijn dan direct opeisbaar. Je betaalt over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente, vanaf de vervaldag totdat je alles hebt betaald. Ook betaal je mij voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten die ik moet maken. Die bedragen 15 procent van het openstaande bedrag en minimaal 75 euro.
 7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van jou zijn onze vorderingen op jou onmiddellijk opeisbaar. Wij hebben het recht de door jou gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te brengen op de kosten, vervolgens op de opengevallen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente. Wij kunnen, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien je een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Wij mogen volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 8. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 9. Je dient klachten betreffende facturen uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum te hebben ingediend, bij gebreke waarvan facturen worden geacht te zijn geaccepteerd en klachten ter zake niet meer worden aanvaard.

Online omgeving

 1. Wij kunnen zonder voorafgaande bekendmaking de online omgeving (tijdelijk) buiten gebruik stellen en/of het gebruik ervan beperken voor zover dit nodig is voor het onderhoud of voor verbetering van het systeem of de online omgeving. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de applicatie geeft je niet het recht op (gedeeltelijke) terugbetaling en of vermindering van de betalingsverplichting.

Bescherming van uw gegevens

 1. Wij gaan zorgvuldig om met je gegevens. Wij houden ons bij de uitvoering van de overeenkomst aan onze privacyverklaring voor de verwerking van persoonsgegevens.

Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Je mag de ontvangen toegangsgegevens voor de online omgeving niet aan anderen geven of anderen op een andere wijze de online omgeving laten gebruiken.
 3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, wij gehouden zijn vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en wij ons niet kunnen beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan zijn wij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en ben je niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, die hierdoor is ontstaan. 
 4. Wij mogen de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt verstrekt. Ook hebben we het recht om van de door ons uitgevoerde projecten een beschrijving te maken en voor promotionele doeleinden te gebruiken. Wij zullen jouw naam en de naam van het bedrijf alleen met toestemming vermelden.
 5. Na beëindiging van de overeenkomst blijft deze bepaling van kracht.

Fair use

 1. Het abonnement dat wij aanbieden gaat uit van fair use waarbij wij de abonnementsprijs hebben berekend op een gemiddelde van 12 uur per abonnee per jaar. Dat betekent dat je in beginsel vragen kunt stellen aan ons en dat wij je graag helpen. Echter, als je onredelijk veel beroep doet op / of verwacht van ons (meer dan in verhouding tot onze andere klanten), dan behouden wij ons het recht voor de overeenkomst met jou eenzijdig aan te passen, tijdelijk op te schorten of te beëindigen. Wij zullen echter altijd, voordat wij een beslissing nemen, met je in gesprek gaan.

Auteursrecht

 1. Op alle door ons verstrekte en gebruikte stukken, methodieken, werkwijzen en programma’s, waaronder cursusmateriaal, digitale werkboeken, e-books, rapporten, adviezen, verslagen, (online) programma’s enz., berust het auteursrecht uitsluitend bij ons. Ze zijn uitsluitend bestemd om door jou te worden gebruikt.
 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons mogen ze niet worden gewijzigd, verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden worden verstrekt, ook niet wanneer het slechts een deel hiervan betreft, tenzij het algemene ideeën, concepten, kennis en technieken betreft. Wij kunnen aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding.
 3. De door ons tijdens een opdracht vervaardigde stukken, methodieken, werkwijzen en programma’s, inclusief het wijzigen van de reeds bestaande, mogen wij gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt verstrekt. Wij zijn aan jou daarvoor op geen enkele wijze een vergoeding verschuldigd.
 4. Na beëindiging van de overeenkomst blijft deze bepaling van kracht.

Opzegging

 1. Partijen kunnen een overeenkomst voor onbepaalde tijd schriftelijk opzeggen tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een redelijke termijn, tenzij partijen anders zijn overeengekomen in de overeenkomst.
 2. Indien u een overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds opzegt, hebben wij recht op schadevergoeding ter hoogte van het resterende gedeelte van de afgesproken vergoeding. Een overeenkomst voor bepaalde tijd zijnde een abonnement is in afwijking van de vorige zin niet tussentijds opzegbaar door jou.
 3. Indien de overeenkomst wordt opgezegd door ons, zullen wij in overleg met jou zorgen voor een overdracht aan derden van nog te verrichten werkzaamheden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan jou toerekenbaar zijn. Eventuele uit de overdracht voortvloeiende extra kosten brengen wij volgens onze gebruikelijke tarieven in rekening.   
 4. In geval van opzegging blijf je gehouden tot betaling van de versturen en nog te versturen facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. 

Opschorting en ontbinding

 1. Onverminderd de wettelijke bepalingen omtrent opschorting en hetgeen is opgenomen in deze algemene voorwaarden mogen wij de uitvoering van de overeenkomst opschorten indien je de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of niet behoorlijk aan ons hebt verstrekt.
 2. Als de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd mogen wij de uitvoering van een volgende fase opschorten tot de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Eventuele uit de vertraging voortvloeiende extra kosten brengen wij volgens onze gebruikelijke tarieven in rekening.
 3. Indien u niet voldoet aan uw betalingsverplichtingen ter zake van afgesloten abonnement, dan mogen wij onze dienstverlening opschorten. De betalingsverplichting blijft echter onverkort bestaan, ook over de periode waarover wij de dienstverlening hebben opgeschort en u dus geen aanspraak heeft kunnen maken op onze dienstverlening.
 4. Partijen sluiten ontbinding uit, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

Overmacht

 1. Overmacht ontslaat ons van de plicht tot nakoming van de overeengekomen overeenkomst, zonder dat er voor jou een recht ontstaat op vergoeding van kosten, schade en rente. Met overmacht wordt bedoeld een situatie waarin het voor ons redelijkerwijs onmogelijk is of wij gehinderd worden om de diensten te verlenen zoals afgesproken en ons daarvan geen verwijt te maken valt en ook niet anderszins voor onze rekening komt. Voorbeelden van overmacht zijn een epidemie/pandemie, oorlog of daarop lijkende situaties, stroomstoring, overstroming, aardbeving, brand, werkstaking in ons bedrijf of bij onze leveranciers, gewijzigde overheidsmaatregelen, internetstoring, computerstoring en netwerkaanvallen.
 2. Als sprake is van overmacht, dan zullen wij je zo snel mogelijk informeren. Indien mogelijk zullen we een passende oplossing proberen te vinden. In geval van langdurige of blijvende overmacht kunnen partijen de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Je blijft wel verplicht het al uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

Klachten

 1. Heb je een klacht over onze dienstverlening? Dan kun je dit schriftelijk melden via jvdbrug@tactlegal.nl binnen 8 dagen na ontdekking en uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat wij in staat zijn adequaat te reageren. Een klacht schort de betalingsverplichting van jou niet op.

Aansprakelijkheid

 1. Het uitvoeren van de werkzaamheden kan misgaan. Dat kan voor ons tot aansprakelijkheid leiden. Onze aansprakelijkheid is dan beperkt tot het bedrag dat je aan ons hebt betaald op grond van de overeenkomst in de drie maanden voorafgaand aan het incident waarbij de schade ontstaan is. In geval van een abonnement is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat je jaarlijks aan ons verschuldigd bent.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade – zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, voor schade als gevolg van door ons ingeschakelde anderen en voor schade die is ontstaan doordat je ons gegevens niet heeft verstrekt, of doordat deze gegevens onjuist of onvolledig waren.
 3. Wij mogen aansprakelijkheidsbeperkingen van door ons ingeschakelde anderen tegenover u inroepen. Ook mogen wij uw schade zoveel mogelijk beperken of ongedaan maken, waartoe u alle medewerking zal verlenen.
 4. De beperkingen zijn niet van toepassing in geval van opzet, bewuste roekeloosheid en grove nalatigheid.

Vrijwaringen

 1. Je vrijwaart ons voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door jou verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien je aan ons informatiedragers, elektronische bestanden of software en dergelijke verstrekt, garandeer je dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 3. Je vrijwaart ons voor aanspraken van derden met betrekking tot schade, die verband houdt met of voortvloeit uit de door ons uitgevoerde opdracht, indien en voor zover wij daarvoor krachtens het bepaalde onder het kopje aansprakelijkheid niet jegens jou aansprakelijk zijn.

Niet-overname personeel

 1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan zal je op geen enkele manier medewerkers van ons of ondernemingen waarop wij ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep hebben gedaan en die direct betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor je laten werken, tenzij hierover overeenstemming is bereikt met ons.

Verjaring

 1. Iedere vordering van jou, behalve een vordering die reeds door ons is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Afsluitende bepalingen

 1. Alle overeenkomsten worden met uitsluiting van de artikelen 7:403 lid 2, 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek door ons aanvaard en uitgevoerd.
 2. Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren hun gelding behouden, zoals, maar niet beperkt tot bepalingen betreffende geheimhouding, aansprakelijkheid en auteursrecht.
 3. Voor alle rechtsverhoudingen tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, geldt het Nederlands recht.
 4. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.  
 5. De rechter in Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Algemene voorwaarden TACT legal & privacy PDF